Як зменшити та правильно оформити розмір надбавки за інтенсивність праці

— Ситуація

Працівникам підприємства виплачується надбавка за інтенсивність праці. У зв’язку зі зменшенням обсягу виробництва та відсутністю великого навантаження на працівників виникла потреба зменшити розмір такої надбавки, а у майбутньому, якщо ситуація на підприємстві не зміниться на краще, узагалі скасувати. Як правильно оформити зменшення розміру надбавки за інтенсивність праці?

— Рішення

УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗМІРИ НАДБАВОК І ДОПЛАТ

Відповідно до ч. 2 ст. 97 КЗпП умови запровадження та розміри надбавок і доплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями (підприємство) самостійно у колективному договоріз дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними/територіальними) угодами.У зв’язку з цим визначення переліку, розмірів та умов запровадження доплат і надбавок є виключним правом підприємства, яке реалізується під час переговорів між роботодавцем і профспілковим або іншим уповноваженим на представництво органом і закріплюється в колективному договорі.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Частиною 3 ст. 97 КЗпП передбачено, що конкретні розміри надбавок і доплат встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 цієї статті.

Треба знати! Під час запровадження доплат і надбавок потрібно брати до уваги їх призначення.

Так, надбавки мають заохочувальний характер, використовуються для врахування індивідуальних особливостей працівників, стимулювання їх до поліпшення професійно важливих якостей і тривалої роботи в певній галузі, професійній сфері чи на певному підприємстві.

Доплати застосовуються для компенсації працівникові додаткових фізичних і розумових зусиль, пов’язаних з особливим характером роботи чи умовами праці, що відхиляються від нормальних і які не враховані під час розроблення тарифних умов оплати праці.

Виплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці та за інтенсивність праці за своїм характером і призначенням належать до доплат, за вислугу років — до надбавок.

Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці встановлюється за результатами атестації робочих місць.

Для встановлення доплати за інтенсивність праці також мають бути відповідні підстави: використання нового обладнання, технологій, перегляд чинних норм і нормативів праці, зміна режиму праці тощо.

Для встановлення надбавки за вислугу років має бути розроблена шкала диференціації виплат залежно від стажу роботи.

У разі відсутності колективного договору розміри та порядок призначення і виплати надбавок і доплат мають бути регламентовані іншими нормативними документами на підприємстві, наприклад, положенням про оплату праці. Зазначене положення має бути погоджене, як уже зазначалося, з виборним органом первинної профспілкової організації, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Рішення щодо встановлення відповідної надбавки чи доплати конкретному працівникові приймається керівником підприємства на підставі подання керівника відповідного структурного підрозділу, у якому зазначається найменування й розмір надбавки (доплати), підстава для виплати, а також термін, на який вона установлюється. Рішення щодо встановлення надбавок і доплат конкретному працівникові оформляється наказом керівника підприємства.

ЩОДО СКАСУВАННЯ НАДБАВОК ЗА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ АБО ЗМЕНШЕННЯ ЇХ РОЗМІРУ

Законодавство про працю не дає визначення інтенсивності праці. З огляду на те, що поняття «інтенсивність» трактують як напруженість, посилення, під терміном «інтенсивність праці» слід розуміти напруженість праці, зростання віддачі використовуваних ресурсів та ефективність виробництва.

У науковій літературі під інтенсивністю праці розуміється напруженість праці, яка визначається витратами робочої сили за одиницю часу.

З огляду на те, що зростання інтенсивності праці на підприємстві сприяє підвищенню середнього рівня продуктивності праці, роботодавці стимулюють інтенсивність праці працівників, зазвичай шляхом застосування доплат та надбавок, розміри яких визначаються економічною доцільністю і фінансовими можливостями підприємства.

Відповідно до ст. 98 КЗпП оплата праці працівників підприємств, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Постановою № 15 затверджено Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, яке визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи. Відповідно до цього Положення керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки:

  • за інтенсивність праці;
  • за виконання особливо важливої роботи.

Треба знати! Надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.

Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

  • якість і складність підготовлених документів;
  • терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
  • ініціативність у роботі.

Підпунктом 2 п. 3 Постанови № 1298 передбачено надбавки працівникам за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Про скасування надбавок за інтенсивність праці або зменшення їх розміру за відповідний місяць (інший період) роботи, протягом якого працівник допустив неналежне виконання своїх обов’язків, видається відповідний наказ (розпорядження).

Зразок наказу про зменшення розміру надбавки за інтенсивність праці наведено у додатку.

ВИСНОВОК:

Отже, питання щодо розміру, умов та порядку встановлення надбавок за інтенсивність праці, їх скасування або зменшення розміру для загального кола працівників має визначатися у колективному договорі з урахуванням положень законодавства. У разі, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі і його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

Про скасування надбавок за інтенсивність праці або зменшення їх розміру видається відповідний наказ (розпорядження).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Умовні скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України

Постанова № 1298 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Постанова № 15 — постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»