Посади для наглядової ради у штатному розписі підприємства

— Ситуація

В акціонерному товаристві створюватиметься наглядова рада. Чи можна у штатному розписі передбачити посади для наглядової ради (наприклад, голова наглядової ради, секретар наглядової ради, член наглядової ради) і одразу ж передбачити для них оклади?

— Рішення

Перш за все зауважимо, що у ч. 3 ст. 65 ГКУ зазначається, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Крім того, голова та члени наглядової ради акціонерного товариства відповідно до п. 15 ст. 2 Закону № 514 вважаються посадовими особами органів акціонерного товариства. При цьому згідно із Законом № 514: 

  • голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства (ч. 1 ст. 54);
  • наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами (ч. 7 ст. 56).

Також у ст. 51 Закону № 514 зазначається, що порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Якщо із посадовими особами органів управління товариства, у т. ч. і членами наглядової ради укладається трудовий договір, вони набувають статусу працівників підприємства і їхні посади мають бути відображені у штатному розписі підприємства. Відповідні вимоги до складання штатного розпису містяться у низці нормативно-правових актів.  Наприклад, у ч. 3 ст. 64 ГКУ зазначається, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Як зазначено у Збірнику уніфікованих форм документів, штатний розпис — це організаційний документ, у якому визначається перелік посад (професій), кількість штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат за умови, що останні передбачені системою оплати праці й мають постійний характер (наприклад, за ранг державного службовця, науковий ступінь, вчене звання, вислугу років, роботу в нічний час тощо).

Також у п. 16 Загальних положень ДКХП визначено, що у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) слід вживати повну назву посади відповідно до ДКХП. У свою чергу, в п. 1 Загальних положень ДКХП зазначається, що він є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професій, які наведено у Класифікаторі професій.

На сьогодні Класифікатором професій передбачено професійні назви робіт, що стосуються діяльності наглядової ради.

ВИСНОВОК:

Отже, під час утворення назв посад наглядової ради для штатного розпису підприємства відповідно до Класифікатора професій можуть використовуватися такі професійні назви:

  • «Голова спостережної (наглядової) ради» (код КП — 1210.1);
  • «Секретар корпоративний» (код КП — 1231);
  • «Член спостережної (наглядової) ради» (код КП — 2441.20).

Під час утворення відповідних назв посад для штатного розпису підприємства слід звернути увагу і на розд. 3 «Основні положення» Класифікатора професій, у якому, серед іншого, зазначено, що деякі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок і що у більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення. Тобто у штатному розписі підприємства слід вказувати, наприклад, назву посади не «Голова спостережної (наглядової) ради», а «Голова наглядової ради» з кодом КП 1210.1.

Також слід звернути увагу і на те, що у Законі № 514 не згадується така категорія (посада), як «секретар наглядової ради», натомість йдеться про «корпоративного секретаря» та «секретаря загальних зборів». Обрання останнього згідно з ч. 2 ст. 54 Закону № 514 може організовувати голова наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. При цьому у даному випадку не йдеться про особу, яка працювала б на такій посаді на підприємстві на постійній основі, тому посада «секретаря загальних зборів» не може бути передбачена уштатному розписі підприємства.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Умовні скорочення

ГКУ — Господарський кодекс України

Закон № 514 — Закон України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства»

ДКХП — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Загальні положення ДКХП — Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджені разом із Випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 № 336

Класифікатор професій, КП — Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Збірник уніфікованих форм документів — Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 № 7